S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Registrácia

Servis

Tovar skladom

 

Možnosti platby : Dobierka

- Hotovosť

- Platba kartou

   

Doprava DPD

   

KONTAKTY

BIKE SPORT HE s.r.o
Námestie Slobody 50
066 01 Humenné
tel: 0905910198
fax: 057/7750988
napíšte nám

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

1. Výklad pojmov

Kupujúci je užívateľ internetového obchodu www.bikesporthe.sk, ktorý objednávkou realizoval kúpu tovaru. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu www.bikesporthe.sk , ktorým je BIKE SPORT HE s.r.o  Gaštanová 2889/81
066 01 Humenné, IČO: 44193491, DIČ DPH: SK2022626452


2. Ochrana osobných údajov

Pre úspešné vybavenie Vašej objednávky potrebujeme o Vás vedieť niekoľko základných informácií. Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa) a banky (v niektorých prípadoch meno). Tieto údaje sú poskytované jednorázovo. Informácie, ktoré by sa dotýkali priamo úkonov na Vašom účte, sa k nám nedostanú.

3. Objednávka

Objednávkou sa rozumie požiadavka kupujúceho na tovar, realizovaná technickými prostriedkami systému internetového obchodu. Záväzne potvrdená objednávka predávajúcim sa následne považuje za kúpnu zmluvu. Potvrdenie sa realizuje prevažne elektronickým spôsobom, e-mailom, prípadne faxom alebo telefonicky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

4. Dodacie podmienky

Kupujúcim potvrdená objednávka je obvykle vybavená a zrealizovaná do 7 pracovných dní od potvrdenia. Vo výnimočných prípadoch (nedostatok na sklade, výpadok výroby) sa táto môže predĺžiť na 10-15 dní. Kupujúci má právo stornovať objednávku v čase medzi vystavením objednávky a potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať potvrdenú objednávku v odôvodnených prípadoch, najmä:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť - chybný kontakt na objednávateľa
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
- výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa pre daný tovar

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

Poštovné a balné:

 

Spôsob dopravy

do 49 eur od 50 eur

Slovenská pošta do 10kg - prevod na účet

3,90 eur zdarma
Slovenská pošta do 10kg - dobierka 5,90 eur zdarma
Kuriér do 20kg - prevod na účet 4,90 eur zdarma
Kuriér do 20kg - dobierka
5,90 eur zdarma

Pri nákupe nad 200 € je poštovné zdarma.

Konverzný kurz: 1€ = 30,126SK

5. Akcie

Akcie sú zľavy alebo odpustenie poštovného poskytované prevádzkovateľom obchodu na www.bikesporthe.sk v prospech zákaznika. Každá akcia je presne definovaná a pravidlá pre prisúdenie zľavy sú zverejňované na uvedených stránkach v ochodných podmienkách. Nie je možné žiadať zľavu na tovar po uplynutí doby akcie.

5.1. V prípade poskytovania vernostných akcií tieto sa vzťahujú na objednávky vykonané po registrácia na stránke www.bikesporthe.sk a po zrealizovaní prvej objednávky (nevťahuje sa na prvú objednávku). Zrealizovaním objednávky sa rozumie objednanie a následné prevzatie tovaru. Za prvé vykonanie objednávky sa nepovažuje ak zákazník vráti tovar podľa bodu Odstúpenie od zmluvy.

5.2. V prípade zľavy alebo odpustenia poštovného tieto sa vzťahujú na objednávky, ktorých celková hodnota presiahne 200 eur. V prípade vrátenia celej alebo časti objednávky (ak cena tovaru, ktorý si kupujúci ponechá klesne pod 200 eur), na ktorú bola uplatnená táto zľava automaticky kupújúci stráca nárok na odpustenie poštovného nakoľko nevyhovel podmienkam pre jej prísúdenie. Následne kupujúcemu bude poukázaná suma za vrátený tovar znížená o výšku tejto zľavy.

Poskytovateľ akcie si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie akcie počas jej plynutia a bude o danej skutočnosti informovať zákazníkov na stránkach obchodu.

6. Záruka a reklamácie

Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od predaja výrobku. Záruka sa vzťahuje na všetky vady výrobku spôsobené výrobcom (vady materiálu, konštrukcie, výroby). Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené opotrebovaním výrobku používaním, praním alebo neodborným čistením.

V prípade reklamácie kupujúci zašle výrobok na adresu predávajúceho (Bike šport, Námestie Slobody 50. 06601 Humenné) doporučenou poistenou zásielkou s popisom závady a kópiou dokladu. Predávajúci má 30 dňovú lehotu na vybavenie reklamácie. Vybavením reklamácie je odovzdanie opraveného výrobku, vrátenie kúpnej ceny, vyplatenie primeranej zľavy, písomná výzva na prevzatie plnenia, alebo zamietnutie.

Zákazník je povinný dbať na bezpečné zabalenie reklamovaného tovaru tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Nemýľte si záručnú dobu a životnosť výrobkov - sú to rôzne pojmy. Životnosť výrobku je daná intenzitou a spôsobom nosenia a ošetrovania, to znamená, že nemusí byť rovnaká ako záručná doba.

7. Odstúpenie od zmluvy (vrátenie výrobku)

  1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese bikesport@stonline.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.
  2. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

  3. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Bike Sport, s.r.o., Námestie Slobody 50, 066 01 Humenné, prípadne odovzdajte tovar osobne na predajni. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

  4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

  5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

    Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

  6. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

  7. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

  8. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcem

 

8. Neprevzatie dobierky - porušenie kúpnej zmluvy

V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe alebo v prípade marenia doručenia, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy. Pretože zákazník, ktorý si objednal tovar na dobierku, je informovaný o odoslaní zásielky a je mu zaslané číslo zásielky, akákoľvek argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia sú považované za účelové.
V prípade neprevzatia dobierky sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu bola spôsobená, teda uhradiť náklady na poštovné a balné za poslanie a za vrátenú dobierku a zmluvnú pokutu vo výške 10€ a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úhradu vzniklej škody mailom.

V prípade neuhradenia nákladov v uvedenom termíne bude pohľadávka postúpená k právnemu vymáhaniu a taktiež účtovaný úrok z omeškania v zmysle platných zákonov. Za takúto situáciu nesie plnú vinu kupujúci a hradí tiež náklady z dôvodu svojho konania, ktoré týmto pri vymáhaní vzniknú.

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Adresa pre zasielanie korešpondencie:

 

(Bike šport,  Námestie Slobody 50. 06601 Humenné)

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YWQyMW